top of page

Bir kurumun yönetim yapısı analizi, insan kaynakları planlaması, hizmet içi ve hizmet öncesi eğitim programları planlama ve yürütmesi gibi, bir firmanın birden çok bilenşeni bir arada tutma süreci olarak tanımlanan ‘Kurumsal Kapasite’, küresel anlamda yarıştan kopmak istemeyen günümüz yönetim anlayışının olmazsa olmazıdır.

İnsan kaynağı bir şirketin tüm çalışanlarının, bilgi, deneyim, yetenek, karakter ve performanslarıyla beraber ortaya koydukları tüm işlerin toplamıdır. İnsan kaynağı, şirketlerin en değerli kaynağıdır. İnsan kaynakları yönetimi ise şirketlerin işe alım ile daha iyi bir insan kaynağı yaratmasının yanında elindeki insan kaynağını en verimli şekilde kullanabilmesi sürecidir.

İnsan Kaynakları Yönetimi, işletmelerin hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli olan işlevleri gerçekleştirilecek yeterli sayıda vasıflı elemanın işe alınması, eğitilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi ve değerlendirilmesi işlemidir.

İşgören bulma faaliyeti, işgörenlerin seçimi ve diğer insan kaynakları yönetiminin fonksiyonları açısından son derece önemlidir. Bir işletmedeki insan kaynaklarının kalitesi, büyük oranda işgören bulma sürecindeki başarıya bağlıdır. İşgören seçimi sürecinde yeterli sayıda ve uygun özelliklere sahip adayın bulunamaması, bazı boş işlerin doldurulamamasına ya da işin gerektirdiği özelliklere yeterli derecede sahip olmayan işgörenlerin işe alınmasına sebep olabilir. İşe alınan işgörenin işin aradığı niteliklere yeterli derecede sahip olmaması verim düşüklüğünün yanında eğitim ve ücret maliyetlerini, iş gücü devrinin, iş kazalarının artması, motivasyon ve dolayısıyla iş tatminin düşmesi, işletmenin denetim giderlerinin artması gibi bazı olumsuz durumlara yol açacaktır. Eğer işe yerleştirilen adayın özellikleri, işin aradığı niteliklere uymuyorsa bu durumda yanlış işgören seçimi yapılmıştır.

Etkili İletişim Becerileri Modülü

 • İletişimin tanımı

 • Önyargı

 • Empati

 • Kişilerarası ilişkilerde sorun çözme

 • Beden dili

 • Kurum Kültürü

 • İş yaşamında iletişim biçimleri

 • Kurum içi iletişim

 • Etkin Konuşma

 • Etkin Dinleme

 • İş yaşamında sözsüz iletişimin etkin kullanılması

 • Karşınızdaki kişiyi tanıma, uygun davranış geliştirme

 • Kurumda daha iyi ilişkiler kurabilmek için olumlu iletişim özellikleri

 • Yöneten ve yönetilen ilişkisi

 • Kurumsal imaj

 • Bireysel ima

 

 

Ekip Çalışması Modülü

 • En iyi takımlar

 • Takım Çalışmasını Öldüren Etmenler

 • Takım Oluşumunda 5 Temel Faktör

 • Liderlik

 • Adalet

 • Motivasyon

 • Motivasyonun Önündeki Engeller Uygulaması

 • Kaynak Yönetimi

 • Takım Ruhu

 • Güven

 • Süreklilik

 

Stresle Başetme Yolları Modülü

Stres Kavramının Kökeni ve Tanımı

Günümüzün En Önemli Problemi!

Kurumsal Stresimizi Ölçelim

Aşırı Stres Kontrol Listemiz

Stresin Evreleri

Stresin Nedenleri

Stresin Belirtileri

İş Dünyasında Stresin Maliyeti

Stresin 2 Keskin Ucu

Verdiğimiz Yaygın Tepkiler

İyisi Var Kötüsü Var

Örnek Bir Stres Ölçeği

Stres Yönetimi

 Kişi-Çevre Uyum Modeli

 Stres Yönetim Modeli

 

Zaman Yönetimi Modülü

Zaman Nedir?

1 Dakikanın Farkındalığı

Geleneksel ve Gelişmiş Toplumda Zaman Algısı

Zamanla İlgili Gerçekler

Zamanı İlgilendiren Önyargılarımız

5 Yıl Önceki Siz

24 Saatten Daha Fazlası

Her Şey İçin Geç mi? 

86.400 Nedir?

Zaman Yönetilebilir mi? Nasıl?

 

Öfke ve Öfke Kontrolü Modülü

Öfke Nedir?

Öfkenin Fiziksel ve Duygusal Belirtileri

Öfke Ne Zaman Risklidir?

Öfkenin İnsan Bedenine Zararları

Öfkenin Doğru Şekilde İfade Edilmesi

 

Liderlik ve Yöneticilik Modülü

Lider ve Yönetici

Güçlü Kişilik Özellikleri

Açıklık

Karizma

Mücadele Ruhu

Yaratıcılık

Güven

Nitelik ve Bilgi

Üstün Yönetsel Beceriler

Uzağı Görme

Hedef Belirleme

 

İNSAN KAYNAKLARI DESTEK SİSTEMİNİN BASAMAKLARI

 1. Şirket İhtiyacının Belirlenmesi

  • Şirketin Kurumsal Analizi

  • Mevcut Yönetici Ve Çalışan Yapısının Gözden Geçirilmesi

 2. Aday Bulma Aşaması

  • Gerekli Pozisyonlar İçin Doğru İlanların Hazırlanması

  • Uygun Görülen Kitle İletişim Araçlarıyla İlana Çıkılması

  • Uygun Görülen Özgeçmişlerin Toplanması

 3. Ön Eleme Aşaması

  • Özgeçmiş Havuzundan İhtiyaç Duyulan Pozisyonların Tasnif Edilmesi

 4. Bireysel Görüşme Ve Mülakat Aşaması

  • Bireysel Görüşme

  • Derinlemesine Görüşme

  • Baskılı Görüşme

  • Grup Görüşmesi

 5. Psikoteknik Testler

  • Öğrenme Tarzı

  • Psikomotor Becerileri

  • Analitik Düşünme Becerileri

 6. Kişilik Testleri​

  • SCL-90 Testi

  • Projektif Testler

  • MMPI Kişilik testi

 7. Görüşme Sürecinin Raporlanması ve Şirkete Sunulması

  • Görüşme Sürecinin Raporlanması

  • Yapılan Testlerin Raporlanması

  • Görüşme Yapılan Bireyin Başvurmuş Olduğu Pozisyonla Uygunluğunun Raporlanması

 

 

YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI MODÜLÜ

Günümüz iş dünyası hızlı değişim ve gelişim süreci yaşamaktadır. Her gün farklı görüşlerin, öngörülerin ve teorilerin oluşturduğu, uygulandığı bu dönem beraberinde sorunları ve belirsizliklerinde getirmektedir. Bu durumda yöneticilerin üzerine yük oluşturmaktadır. Yönetici birde ofis planlaması ve kontrolünün iyi yapılmadığı bir çalışma ortamına sahip ise bütün enerji ve zamanını bu eksiklikleri giderebilmek için harcamak zorunda kalmaktadır. Böyle durumlar yönetici asistanlığı kavramını her alanda üzerinde özellikle durulması gereken bir kavram haline getirmiştir.

 • Kurumsal Kültür

 • Kurumsal ve Bireysel İmaj

 • Etkili İletişim Becerileri

 • Etkili ve Güzel Konuşma

 • İş Yaşamında Beden Dili

 • Protokol Kuralları

etk. ilt.
ekip çal.
str. başt.
öfke kont.
zaman yön.
lid. yön.
ins. kay. sist.
yön. ast.
bottom of page